Obchodní podmínky se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností

Ke stažení jako .pdf

PERUN Technology s.r.o.

nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín    

IČO: 098 67 104
DIČ: CZ09867104  

Spisová značka C 121218 vedená u Krajského soudu v Brně

pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu PROvercajk - boxynanaradi.cz umístěného na internetové adrese www.boxynanaradi.cz


Všeobecné informace

Kupující - fyzická nebo právnická osoba, která provádí objednávku na e-shopu.

Prodávající - PERUN Technology s.r.o., viz výše.

Dopravce - právnická osoba zajišťující pro prodávajícího doručování zboží.

Doručovatel - osoba, zaměstnavatel dopravce, nebo jiného subjektu, která předává kupujícímu zboží. 

Nastavení systému e-shopu odpovídá zákonu - kupující má možnost seznámit se s veškerými informace před odesláním objednávky. Vidí zboží v košíku a může jej měnit i jeho počet. 

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky. 

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží, pokud se shodují přesně s požadovanou specifikací. (barva, typ,...)

Prodávající zpřístupňuje návody k použití v elektronické podobě před uzavřením smlouvy u zboží, kde je to účelné a vhodné pro rozhodnutí kupujícího o koupi.

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník.

Objednávka

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, formulářem požadovaných údajů a náležitostí, včetně telefonického kontaktu.

Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a po jejich potvrzení prodávajícím jsou považovány za závazné.

V případě nedostatků nebo nastálých změn v objednávce, dá prodávající před dalším postupem o těchto změnách kupujícímu vědět a vyčká na jeho potvrzení nebo zrušení.

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu, kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím. Po závazném potvrzení objednávky pouze v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody hlavně v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek může být do výše až 20% z celkové ceny zboží.

Doručování zboží 

Jednotlivé varianty doručení zboží jsou uvedeny zde

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 7 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do tří pracovních dnů.

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.

Každý zákazník je informován o všech změnách ve stavu objednávky e-mailem. Status objednávky si může zkontrolovat po přihlášení v systému, pokud se do systému registroval. Registrace do systému není podmínkou pro 

Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval a při převzetí provést vizuální kontrolu. Pokud bude balení vykazovat poškození, je třeba informovat doručovatele a zboží s jeho asistencí zkontrolovat a nebo přijmout "s výhradou". Výhrada musí být vždy specifikována (poškozeno, promočeno, zničeno apod. V případě, že obal zásilky nejeví žádné známky poškození, není doručující řidič povinen čekat na rozbalení a kontrolu zásilky.

Nedodrží-li prodávající lhůtu pro odeslání zboží, doručí kupujícímu zboží zdarma. Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč, Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem a to v elektronické podobě, nebo dle požadavku v písemné podobě.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Cena zboží

Ceny za zboží jsou prezentovány včetně DPH a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. U zboží je jako doplňková zobrazena i cena bez DPH, toto je u ní jasně vyjádřeno.

Pokud v období od uzavření smlouvy do okamžiku realizace dodávky zboží dojde ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele prodávajícího, vyhrazuje si prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazuje prodávající i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

V případě, že se v e-shopu objeví u některého zboží cena evidentně chybná (např. pokud jde o zboží, jehož cena se výrazně odlišuje od obvyklé ceny u konkurence, přičemž toto zboží není označeno jako Sleva, Akce, Výprodej apod., nebo z důvodu chyby systému se u zboží objeví cena 0 Kč nebo jiná očividně chybná cena), prodávající nemá povinnost zboží dodat za cenu chybnou, ale může kupujícímu nabídnout dodání zboží za korektní cenu. Pokud kupující v tomto případě s korektní cenou zboží nesouhlasí, může od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět co nejdříve na jeho účet nebo adresu nejpozději do lhůty 14 pracovních dnů.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.

Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě.

Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby. 

Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde, v tuto chvíli se bere jako dostačující e-mailový kontakt s informací o odstoupení od smlouvy nebo stornu objednávky.

Práva a povinností z vadného plnění

Ke každému zboží je při jeho dodání kupujícímu e-mailem zaslána faktura (daňový doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad.

Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující: (v případě, že se jasně jedná o výrobek, který nebyl objednán zboží nerozbalujte, neotvírejte, jinak nebude možné ho vyměnit)

  • Zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu
  • Zda fungují všechny jeho jednotlivé části

Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným užíváním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku k účelu, pro který byl vyroben).

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době, platí pouze pro fyzické osoby, pro zboží zakoupené právnickou osobou platí záruční doba 12 měsíců, nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy 

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Závady vzniklé při přepravě

Vyřízení reklamace - Formulář ke stažení zde. Jednodušší ale bude, když napíšete e-mail na info@boxynanaradi.cz a my se Vám ozveme a domluvíme se na řešení reklamace, výměně nebo kompenzaci.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady, fotografie - závadu, obal i jeho vnitřní výplně, a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi).

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.

Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.  

Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

Zpracování a ochrana osobních údajů

V případě souhlasu s poskytnutím osobních údajů i k zasílání newsletterů, uchovává prodejce jméno, příjmení a emailový kontakt kupujcího po dobu 24 měsíců.

V případě registrace uchovává prodejce veškeré údaje poskytnuté při registraci, pro usnadnění dalších nákupů. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním a požádat o výmaz. 

Více o zpracování osobních údajů zde.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným dalším zpracovatelům, než smluvnímu dopravci a to pouze za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů - www.uoou.cz

Odpovědnost za vady na stránce www.boxynanaradi.cz

Prodávající upozorňuje, že informace uvedené na www.boxynanaradi.cz jsou z části přebírány od třetích stran, mohou obsahovat nepřesnosti a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.
Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z jeho nebo odkazovaných webových stránek.

Ostatní

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy, nově od 1.2.2016, je možné i mimosoudní řešení. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, více na webu www.coi.cz

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (viz výše).

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ustanovení § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.“

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné, než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny - e-mailová korespondence se posuzuje jako dostačující k tomuto účelu.


Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2021. Aktualizováno 12/2022.